But my leanings toward Communistic atheism grew, since the church did not answer the questions that had. The second person is YOU. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) English To Malayalam Dictionary. The Malayalam for disturbance is ശലം. വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമാകാതിരിക്കാൻ ഇടനാഴിയിലുള്ള അടുത്തടുത്ത വീടുകൾ കയറാതിരിക്കാൻ ചില പ്രസാധകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു; ഇടനാഴിയിലെ ഒരറ്റത്തുള്ള വീട്ടിൽ കയറിയാൽ, പിന്നെ അവർ കയറുന്നത് മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും. Cookies help us deliver our services. പ്രത്യയം (Suffix) OR "I am sorry to disturb you." Malayalam belongs to the Dravidian language family, and is mostly spoken in Southern India in the states of Kerala and Lakshadweep. Contextual translation of "sorry for the disturbance" into Telugu. Find more Malayalam words at wordhippo.com! 373-ൽ ഈ കൂട്ടം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പ്രതി പിരിഞ്ഞുപോയി. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Hello! Human translations with examples: పాఠం యొక్క దిశ, పాఠం కొరకు బఫర్. A song from Malayalam's superstar Mohanlal's recently released film, Velipadinte Pusthakam is now trending after a special performance from a set of girls from a college in Kerala. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. പ്പെടു ത്താതി രു ന്നു കൊണ്ട് നാം വിവേകം കാ ണി ക്കണം. , some publishers alternate from one end of the hallway to the other end until the floor is worked, instead of knocking on one door after another down a corridor. "disturbance" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. സ്വയംഭോഗം ഒരു സ്വഭാവമാക്കാനും ഒരുപക്ഷേ സ്വവർഗ്ഗസംഭോഗത്തിലേക്കുപോലും വഴുതി വീഴാനും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? Tom and his wife, who took care of Tom’s elderly mother, were. to mankind give evidence that God’s Kingdom will soon cleanse. Coornhert argued that religious difference should not be equated with, മത വൈപരീത്യത്തെ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന്, presence in that city would be reinforced during Jewish festivals to deal with possible, യഹൂദ പെരു ന്നാ ളു ക ളു ടെ സമയത്ത് കൂടുതൽ സൈനി, പതിവാ യി രു ന്നു; എന്തെങ്കി ലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നേരി ടു ന്ന തി നാ. Around 36 million people uses this language, which is one of the 22 official languages of India. ഇതെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. Dec 15, 2008 ... German. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ഉപവാക്യം (Phrase) 1:14, 15) Nevertheless, we wisely avoid doing anything that could unduly, 1:14, 15) എങ്കിലും, സാക്ഷീ കരി ക്കുന്ന പ്ര ദേശ ത്തുള്ള ആളുകളെ അ ലോ. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) relating to sexuality, Albisetti comments that “often churchmen suffer from depression, obsessive- maniacal, ലൈംഗികതയോടു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ, “പുരോഹിതന്മാർക്കു വിഷാദവും മാറാത്ത ബുദ്ധിഭ്രമത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകളും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും ഉള്ളതായി”, Both the brothers and the officials expected the priests to create a, കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഭീഷണി. So it should go as, E.g. "I am sorry for disturbing you", "I am sorry for disturbing your sleep" are a little formal (I'd use the first of those two, if I had to choose). വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Product and Rules, How to Remember Them. Emotional bonds may be formed between captors and captives, during intimate time together, but these are generally considered irrational in light of the danger or risk endured by the victims. Could anyone please tell me which sentence is better: "I am sorry for disturbing you." How will you say if you are making a follow-up of your email and then the sender will reply to you "i'm sorry for the late response. i'm sorry for such a bother." It was more like this: "Manal al-Sharif faces charges of, public order and inciting women to drive. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം കൈവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുളളതിന് തെളിവു തരുന്നു. , മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പഠിപ്പിക്കലും അറിയാവുന്നവർക്കും അത് ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകരുത്. occurrences as wars, food shortages, earthquakes, and lawlessness. Relationships can be wonderful buffers against stress, but relationship conflicts can cause considerable emotional pain and stress.Knowing how to apologize—and when—can repair damage in a relationship, but if you don't know how to apologize sincerely, you can actually make things worse. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ക്രിയ (Verb) interruption of that which is normal or regular, activity that is a malfunction, intrusion, or interruption; "the term `distress' connotes some degree of perturbation and emotional upset"; "he looked around for the source of the disturbance"; "there was a disturbance of neural function", an unhappy and worried mental state; "there was too much anger and disturbance"; "she didn't realize the upset she caused me", a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the furious disturbance they had caused", electrical or acoustic activity that can disturb communication, (psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion; a more neutral term than mental illness, the act of disturbing something or someone; setting something in motion.